Tuesday, July 24, 2007

Pagol Hawoa-r Matal Dine

matal hawoa er matlamite
pagol moner paglamite
dosshi cheler dustomite
pothik tar poth harate
jacche chutte kahar pane?

baner pani kul chapiye
thanda haowa har kapiye
kal boishakhi dik hariye
kash bonete dol lagiye
jaccho chutte kahar pane?

nodi chole nil sagor-e
brishti name matir buke
boner fule vromor ghure
projapoti rong je mayle
tomar sathe dekha hole!

No comments: